Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tlačivo na stiahnutie

Predávajúci:

Obchodné meno: SpedEx spol. s r.o
Ulica a číslo: Dopravná 3

Mesto: Levice

PSČ: 934 01

Telefón: +421 903 202 567

e-mail: eshop@spedex.sk

IČO:  36545228

DIČ/IČ DPH: SK2021605872

 

Kupujúci:

Meno a Priezvisko*: ........................................................................................................

Ulica a číslo*: ..................................................................................................................

Mesto*: ..........................................................................................................................

PSČ*: ...............................................................................................................................

Telefón: ...........................................................................................................................

e-mail: .............................................................................................................................


 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od:

  • uzavretej kúpnej zmluvy

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky ..................................... . Dňa .................................... mi bola zaslaná potvrdená objednávka číslo .................................. a tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*....................................., číslo faktúry .................. ............................. .

 

Žiadam preto o vrátenie: 

  • plnej hodnoty faktúry (všetok faktúrovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

  • čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)

 

Názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Požadovaná hodnota k vráteniu: ..........................................


*Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet:
IBAN ............................................................................................................................................

 

Súčasťou zásielky je:

  • Odstúpenie od zmluvy
  • Tovar, ak je predmetom odstúpenia
  • Faktúra
  • Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia tovaru)

 

Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

V ................................................................, dňa ..................................

 

 

......................................................

Podpis          

 

 

Hviezdičkou (*)označené polia sú povinné